Revisal ce este? Ce înseamnă Revisal? Află totul despre Revisal online și transmitere Revisal cu un program Revisal

25 Iulie 2022

Ce este Revisal, ce înseamnă Revisal, cum se completează datele în Revisal și cum se transmit acestea, care sunt contravențiile privind completarea și transmiterea Revisal sunt doar câteva subiecte abordate în acest articol.

Ce este Revisal – Registrul general de evidență a salariaților?

Ce înseamnă Revisal?

“Registrul general de evidență a salariaților” (REVISAL) cuprinde toate contractele individuale de muncă, cu acțiunile aferente acestora: încheiere, modificare, suspendare sau încetare.
Toți angajatorii au obligația de a completa registrul Revisal, și pot face acest lucru cu ajutorul aplicației informatice distribuite gratuit de către Inspecția Muncii sau prin intermediul aplicațiilor informatice proprii.

Codul Muncii prevede obligația fiecărui angajator de a înființa un registru general de evidență a salariaților. Începând cu data de 1 ianuarie 2011, cartea de muncă a fost înlocuită în totalitate de registrul general de evidență a salariaților – Revisal, reglementat prin Hotărârea de Guvern nr. 161/2006.

Metodologia de întocmire și completare a REVISAL este reglementată de HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților, modificată prin HG nr. 1.105/2011.

Cine are acces la registrul Revisal?

Sunt obligați să înființeze, să completeze și să transmită registrul Revisal atât angajatorii, persoane fizice sau juridice, cât și misiunile diplomatice și oficiile consulare ale altor state în România, pentru personalul angajat local, care are cetățenia română sau reședința permanentă în România.

Angajatorii pot contracta serviciul de completare și transmitere a registrului prin încheierea de contracte de prestări servicii cu prestatori înregistrați la inspectoratele teritoriale de muncă, cu obligația de a informa ITM, în scris, cu privire la încheierea acestui contract.

Registrul general de evidență a salariaților este completat și transmis de către una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajator.
Cine are acces la Revisal online transmitere revisal registru evidenta salariati

Cum se completează datele în registrul Revisal?

Registrul general de evidență a salariaților se întocmește în formă electronică. În funcție de dimensiunea companiei, pot apărea contracte noi sau modificări în fiecare zi.

Revisal online

Registrul Revisal se completează în ordinea angajării și cuprinde următoarele elemente:

a) elementele de identificare: nume, prenume, CNP, cetățenia și țara de proveniență — Uniunea Europeană — UE, non-UE, Spațiul Economic European — SEE;
b) data angajării;
c) perioada detașării și denumirea angajatorului la care se face detașarea;
d) funcția/ocupația conform specificației COR sau altor acte normative;
e) tipul contractului individual de muncă;
f) durata normală a timpului de muncă și repartizarea acestuia;
g) salariul de bază lunar brut și sporurile, așa cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă;
h) perioada și cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, cu excepția cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale;
i) data încetării contractului individual de muncă.

HR Software – aplicație de transmitere Revisal online

O aplicație de management al resurselor umane ajută persoana desemnată să transmită aceste informații către registrul Revisal la Inspecția Muncii, mult mai rapid și corect. Programul de resurse umane Sincron HR Software aduce în plus față de aplicația informatică distribuită gratuit de către Inspecția Muncii sau alte aplicații similare, mai multe avantaje, precum:

HR Software managementul resurselor umane soft sincron hr

 • Istoric complet al angajaților – pentru clienții noi se realizează un import de date retroactive astfel încât toate mișcările de personal să fie disponibile. În acest mod, este posibilă generarea adeverințelor de vechime în muncă în Revisal.
 • Ușor de gestionat pentru că sunt afișate toate informațiile relevante în aceeași pagină, iar timpul de completare devine mai scurt.
 • Posibilitatea de a vedea în același ecran informațiile care nu au fost transmise – acestea rămân ca modificări în programul de resurse umane și nu trebuie introduse din nou la data scadentă.
 • Automatizare – ajung în lista de transmitere modificările care au ca dată scadentă ziua curentă.
 • Posibilitatea de a alege ce modificări se transmit către Revisal ITM și care nu.

Citește și: Cum alegi cel mai bun software HR pentru compania ta?

Cum se transmit datele către Revisal, la ITM?

Completarea, respectiv înregistrarea în Revisal online a elementelor prevăzute mai sus și transmiterea registrului se fac după cum urmează:

-> la angajarea fiecărui salariat, elementele prevăzute la lit. a)—g) se înregistrează în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității de către salariatul în cauză;
-> elementul prevăzut la lit. g) se completează și pentru contractele individuale de muncă deja înregistrate, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;
-> elementele prevăzute la lit. h) se înregistrează în registrul Revisal în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data suspendării;
-> elementele prevăzute la lit. i) se înregistrează în Revisal online la data încetării contractului individual de muncă / la data luării la cunoștință a evenimentului ce a determinat, în condițiile legii, încetarea contractului individual de muncă;
-> pentru salariații detașați, angajatorul de bază completează perioada detașării și denumirea angajatorului la care se face detașarea, anterior începerii detașării.

Înregistrarea online în Revisal ITM

Orice modificare a elementelor prevăzute la lit. a), c)—g) se înregistrează în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare, prevăzut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003.

Excepție fac situațiile în care modificările se produc ca urmare a unei hotărâri judecătorești sau ca efect al unui act normativ când înregistrarea în registrul Revisal se face în ziua în care angajatorul se prezumă, potrivit legii, că a luat la cunoștință de conținutul acestora.

Orice corecție a erorilor survenite în completarea registrului Revisal se face la data la care angajatorul a luat cunoștință de acestea.

NU se introduc în Revisal, registrul general de evidență a salariaților:

 • atribuțiile postului
 • criteriile de evaluare
 • concediile medicale pentru
  incapacitate temporară de muncă
 • concediul de odihnă
 • data la care se plătește salariul
 • perioada de probă
 • perioada de preaviz

Citește și: Human Capital Management: prin ce se deosebește un HCM de alte tipuri de software HR și ce beneficii îți oferă

Registrul general de evidență a salariaților se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în format electronic, prin utilizarea uneia dintre următoarele modalități:

a) prin completarea online a bazei de date existente pe portalul Inspecției Muncii;
Transmiterea online se face prin accesarea portalului ReGES, la adresa reges.inspectiamuncii.ro. Pentru a transmite registrul Revisal online, angajatorul solicită și obține un nume de utilizator și o parolă, la sediul inspectoratului teritorial de muncă, în raza căruia își are sediul.

b) prin e-mail, pe bază de semnătură electronică;
Pentru a transmite registrul Revisal prin e-mail, este necesară deținerea unei semnături electronice extinse, emisă în baza unui certificat calificat. Registrul se va depune la adresa de e-mail pusă la dispoziție de Inspecția Muncii.

c) prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de muncă în format electronic, însoțit de o adresă de înaintare semnată de angajator. Depunerea la sediu ITM se face la prima declarare în Revisal a companiei, înainte de a se obține numele de utilizator (CUI-ul companiei) și parola aferentă.
inregistrarea in Revisal - registrul general de evidenta a salariatilor se transmite la inspectoratul teritorial de munca
Pentru depunerea la sediu, este necesară stocarea registrului pe suport CD sau USB. Acesta va fi însoțit de o adresă de înaintare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal.

Evidența registrelor Revisal de vechime în muncă, respectiv a datelor cuprinse în acestea, transmise de angajatori / prestatori de servicii, se ține într-o bază de date organizată la nivelul Inspecției Muncii.

Procedura privind transmiterea registrului general de evidență a salariaților în format electronic se stabilește prin ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale, după adoptarea soluției tehnice a registrului în format electronic și în funcție de aceasta.

Revisal ReGES – Registrul General de Evidență a salariaților

Angajatorii sau, după caz, prestatorii de servicii au obligația de a completa și transmite registrul Revisal de vechime în muncă la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își au angajatorii sediul sau domiciliul, după caz, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității de către primul salariat, cu obligația completării acestuia.

Registrul Revisal (ReGES) se păstrează în formă electronică la sediul angajatorului și, după caz, la sediul sucursalei, agenției, reprezentanței sau al altor asemenea unități fără personalitate juridică, care au delegată competența înființării registrului.

În aplicația de resurse umane Sincron HR Software, generarea fișierului xml se realizează cu un click, urmând apoi ca acest fișier să fie încărcat mai departe în ReGES de către persoana desemnată.

Citește și: Managementul resurselor umane: digitalizare în HR, de la procesul de recrutare la adminstrarea personalului

Dosarul personal al salariatului

Angajatorul are obligația de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariați, de a-l păstra în condiții bune la sediu, precum și de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.

Dosarul personal al salariatului cuprinde cel puțin următoarele documente: actele necesare angajării, contractul individual de muncă, actele adiționale și celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă, acte de studii / certificate de calificare, precum și orice alte documente care certifică legalitatea și corectitudinea completării în registru.

La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa îi elibereze acestuia:

a) copii ale documentelor existente în dosarul personal;
b) copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind înscrierile referitoare la persoana sa și/sau un document care să ateste activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate, astfel cum rezultă din registrul general de evidență și din dosarul personal, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.

Documentele sunt eliberate în copie certificată de reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana împuternicită de angajator pentru conformitate cu originalul.

Citește și: Dosarul personal al salariatului – ce contine dosarul personal angajatului, ce se transmite la ITM si care sunt obligatiile angajatorului.

Registrul electronic și dosarele personale ale fiecărui salariat se vor păstra în condiții care să asigure securitatea datelor, precum și păstrarea lor îndelungată și corespunzătoare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001. Angajatorul răspunde pentru asigurarea acestor condiții, precum și pentru orice prejudiciu produs salariatului sau oricărei alte persoane fizice / juridice, prin încălcarea acestor obligații.

Dosarul personal al angajatului registrul electronic si dosarele personale ale fiecărui salariatÎn măsura în care, din motive obiective, angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera documentele prevăzute mai sus, salariatul sau fostul salariat poate solicita inspectoratului teritorial de muncă din raza căruia angajatorul își desfășoară activitatea, eliberarea unei adeverințe din care să rezulte elementele conținute în registru, astfel cum a fost întocmit și transmis de către angajator. Inspectoratul teritorial de muncă în cauză eliberează documentul, în baza registrului electronic transmis de angajator, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.

Citește și: HR Cloud: Top avantaje ale utilizării unui software HR în cloud pentru creșterea afacerii tale

Contravenții privind completarea și transmiterea Revisal

Nerespectarea de către angajator a obligațiilor stabilite de lege privind completarea și transmiterea Revisal online constituie contravenții și se sancționează cu amenzi. Așadar, atenție la următoarele situații:

 • netransmiterea registrului Revisal de vechime în muncă completat cu elementele contractului de muncă cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității de către un angajat. Angajatorul riscă o amendă de 10.000 de lei pentru fiecare persoană primită la muncă fără transmiterea la timp a registrului completat cu toate elementele contractului de muncă;
 • refuzul de a pune la dispoziția inspectorului de muncă registrul Revisal în format electronic și dosarul personal al salariaților. Angajatorul riscă o amendă de la 5.000 până la 8.000 de lei;
 • necompletarea registrului cu toate informațiile prevăzute de lege, în intervalul corect de timp se sancționează cu amendă de la 5.000 la 8.000 de lei;
 • completarea cu date eronate sau incomplete: amendă de până la 5.000 de lei;
 • completarea Revisal sau ReGES de către alte persoane decât cele nominalizate prin decizie scrisă de către angajator: amendă de până la 5.000 de lei;
 • alterarea sau ștergerea datelor din registru, precum și intervenția neautorizată asupra aplicației informatice a registrului Revisal;
 • nerespectarea prevederilor privind înștiințarea ITM în legătură cu prestatorii de servicii: amendă de până la 5.000 de lei;
 • refuzul angajatorului de a elibera, la solicitarea scrisă a salariatului, a următoarelor tipuri de documente: copii ale documentelor existente în dosarul personal, copii ale paginilor din Revisal referitoare la persoana angajatului, documente care atestă vechimea în muncă, salariul, etc. În acest caz, angajatorul riscă o amendă de până la 1.000 de lei;
 • nerespectarea obligației de a păstra REVISAL în format electronic la sediul angajatorului: amendă între 3.000 și 10.000 de lei.

Inspectorii de muncă au autoritatea de a constata contravențiile și de a aplica sancțiunile corespunzătoare.
Angajatorul sancționat poate achita în cel mult 48 de ore jumătate din minimul amenzii contravenționale prevăzute la lit. b-e.